Find fossiler på Fur

Til læreren

Video om fossilerne på Fur

Find fossiler på Fur

Moler er en jordart, som er en blanding af døde kiselalger, vulkansk aske og ler. Moleret blev dannet for ca. 55 mio. år siden ved gentagne vulkanudbrud og efterfølgende massedød af dyr og planter i det tropiske hav, som dengang dækkede området. 

Moleret er lagdelt, hvilket tydeligt ses, når man kigger på den store skrænt i Molerbruddet. I skrænten ses der 179 forskellige lag af aske, som alle er navngivet med et nummer efter vulkanudbruddets alder. Geologen kan give jer en forståelse af, hvordan molerlagene er dannet vha. et forsøg, som demonstrerer et vulkanudbrud. Molerets lagdeling ses tydeligt på den nordlige del af Fur, fx i Knudeklinten, men geologen vil gå på fossiljagt med jer i Molerbruddet, hvor man stadig udgraver moler.

Arbejdet med at finde fossiler, som er forsteninger, består i at flække moleret med en kniv. Når I har fundet nogle fossiler, vil geologen hjælpe jer med at bestemme, hvilke dyr og planter I har fundet - dyr og planter, som levede for 55 mio. siden! - Moleret kan også bruges til at tegne med.

Grunden til at det er muligt at se lagene så tydeligt i Molerbruddet er, at moleret udvindes til industrielt brug. Moleret er meget let, og man bruger det fx til kattegrus og isolering. Moleret findes ikke ret mange steder i verden, men netop på Fur og Mors er havbunden presset op af isen i den sidste istid, hvilket har gjort moleret synligt, så også fossilerne fra den tid kan komme frem i dagens lys.

Læringsmål

Jeg ved, hvad moler er, og hvordan og hvornår moleret er blevet til.
Jeg ved, at moler er en sjælden jordart, som man fx kan se på Fur.

Jeg ved, hvad disse ord betyder:

- vulkansk aske

- ler

- kiselalger

Når jeg kigger på molerskrænterne, kan jeg kende forskel på de mørke askelag og de lyse lag med ler og kiselalger. Jeg kan tælle askelagene og med geologens hjælp gætte på deres alder.
Jeg ved, hvad moler er, hvordan det er dannet, og hvorfor det er synligt på Fur.
Jeg kan undersøge små stykker af moler for fossiler, og jeg kan forstå, hvorfor fossilerne er bevaret i moleret
Jeg ved, hvad et fossil er, og hvordan fossiler i moler ser ud.
Jeg kan flække et stykke moler med en kniv, så jeg kan åbne det og kigge efter fossiler.
Jeg kan kende fossiler af planter, fisk og insekter, når jeg ser dem.
Når jeg ser molerskrænternes askelag kan jeg forstå, at det er måden, som planter, fisk, insekter og fugle døde på, som gør det muligt i dag at finde fossiler af tidligere liv.
Ud fra tidligere geologiske hændelser og mine egne synsindtryk på Fur kan jeg fortælle om molerets og skrænternes opståen. 
Jeg har en idé om, at klimaet og livsbetingelserne på Fur for 55 millioner år siden var anderledes, end de er i dag.
Jeg kan ud fra Furs geografiske placering for 55 millioner år siden forklare, hvorfor klimaet var varmere, og hvorfor Fur blev udsat for megen vulkansk aske.

Jeg ved, hvordan isranden fra den sidste istid ser ud på Fur, og jeg kan forstå, hvordan isen i istiden gjorde moleret synligt på Fur.

Jeg kan fortælle om molerets opståen og om fossiler til andre mennesker i en tekst eller en præsentation.

Ordforråd

Hvad mon ordene betyder?

kiselalger?

                                                                              aske?

                           en aflejring?

                                                          et sund?

         subtropisk?

 

Gæt og diskuter betydningen af ordene herunder

Fagtekster om moler

Nordvest Europa for 55 millioner år siden

Foto fra Fur Fossiler 55 millioner år: SkiveDNA

Den lille mammut fortæller

I dette kapitel kan I læse relevante tekster fra ”Den lille mammut fortæller.”

I kan selv vælge tekster ud fra passende sværhedsgrad.

             - ”Fur Formationen - moler og vulkansk askelag” (fem sværhedsgrader)

             - ”Moleret - Den geologiske bog” (tre udgaver)

             - ”De små strømsild - Argentina”

             - ”Vulkaner” (to sværhedsgrader)

Moler og vulkanske askelag

Foto: René Sylvestersen, Fur Museum

En strømsild - en argentina

De små strømsild - Argentina

Vulkan i molergraven

Foto: SkiveDNA

Link til VØL-modellen - at notere nyt stof

Den sidste istid

Den lille mammut fortæller om den sidste istid

Fra filmen Den lille mammut fortæller - Fur Museum

Tekster om den sidste istid i to udgaver

Fotos af fossilfund

Fotograf: René Sylvestersen, Fur Museum

En myg

En fisk

En krabbe

En reje

En musling

Et fuglehoved

En ørentvist

En plante

En fisk

En hveps

En skildpadde

Et askeblad

Ekskursion til Fur

Ved færgelejet

Foto: SkiveDNA

Om dagens forløb

I skal medbringe mad og drikke, tøj efter vejret - og gode gåsko, da I skal gå 8 km.

Husk iPads eller kameraer, så I kan tage billeder og optage film til senere brug.

Husk også tegnekarton i A4.

Først skal I tage bussen til Branden, hvorfra I skal tage færgen til Fur.

Når I kommer til Fur, kan I gå til fods til Molerbruddet, så I oplever både det flade og det bakkede landskab. (Fur Taxa kan være en mulighed i nødstilfælde - bussen fortsætter kun til Nederby enkelte gange i løbet af dagen).

Gå op på Bette Jens’ Hyw, som ligger 74 m over havet, og nyd den flotte udsigt over Salling, Mors, Thy, Himmerland og Livø. Her møder I geologen, som kan fortælle jer om israndslinjen, som I står på, og om det flade landskab neden for jer. I kan også se de mange høje fra bronzealderen, som ligger spredt omkring Bette Jens’ Hyw. - Kan I se nogen kirker, byer, færger eller broer heroppe fra?

Herefter tager geologen jer med ned i Molerbruddet. Han fortæller om molerets opståen, viser jer et lille vulkanudbrud og demonstrerer, hvordan I flækker moleret. Når I finder nogle fossilaftryk, kan han fortælle jer, hvad I har fundet. I kan også benytte jeres medbragte print af ”Moler - Den geologiske bog.” Husk at tage billeder eller film!

Se også Bispehuen, som er en aflejring, der har fået lov at blive stående i molergraven pga. de smukke foldninger. Her ses lagene af aske og ler meget tydeligt, og man kan forestille sig, hvordan moleret er presset op af havbunden som i en roulade, hvor lagene er presset opad og har foldet sig over hinanden.

I kan også bruge moleret til at tegne med på det medbragte tegnekarton. Moleret findes i mange farver. Gør evt. farverne våde, så får de noget mere kraft. Brug også andre farver fra naturen - find blomster og planter og farv med dem.

Efter fossiljagten går I tilbage til Nederby - ned ad isranden - og besøger museet ”Fur Fossiler 55.000.000 år,” hvor I kan se mange af de fossilfund, som er gjort på Fur. Geologen giver jer efter aftale en rundvisning på museet. I kan tage billeder eller optage film på jeres iPad. Her kan I også spise jeres madpakker, og I kan koble jer op på kommunens netværk.

Efter rundvisningen går I tilbage til færgen, som sejler hvert kvarter - se sejlplanen. Beregn 20-25 min. til denne gåtur.

Sct. Mortens kirke

Foto: SkiveDNA

Ved fjorden

Foto: SkiveDNA

Gåturen til molergraven

Foto:SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod syd

Foto: SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod vest

Foto: SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod nord

Foto: SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod øst

Foto: SkiveDNA

Mødet med en geolog

Foto: SkiveDNA

På vej i molergraven

Foto: SkiveDNA

Geologens vulkan i molergraven

Foto: SkiveDNA

Fossiljagt i molergraven

Foto: SkiveDNA

Moleret undersøges

Moleret flækkes

Foto: SkiveDNA

Et fossilfund

Foto: SkiveDNA

Flere undersøgelser på museet

Foto: SkiveDNA

Et løvblad fra udstillingen

Foto: SkiveDNA

Fortidsdyr på museet

Foto. SkiveDNA

To dinosaurer bag museet...

Foto: SkiveDNA

Efterbehandling

Når I kommer hjem på skolen...

Hjemme på skolen kan I fiksere billederne, der er tegnet med molerfarve, med Fixativ, så farverne bedre kan holde.

I kan lave en præsentation med fotos eller lave en film om jeres oplevelser på Fur, som I kan fremlægge for klassen. Husk det skal handle om moler og fossiler!

I kan også skrive om turen til Fur i skriveskabelonen ”Turen til Fur” - se i Materialer herunder.

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde Geologerne på ”Fur Fossiler 55.000.000 år” og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 6/2 2018.  

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Natur/Teknologi

Målgrupper: 4. klasse, 5. klasse og 6. klasse

Lektioner:

Fag: Natur/teknologi

Målgruppe: 4.-6. kl. og modtageklasser

Varighed: Ca. 20 timer

- heraf dagsudflugt til Fur fra kl. 8-16

Sæson: April - oktober

Pris: Færgen er gratis for børn 0-14 år; voksne 20 kr.

Geologen og museet er gratis

Transport: Søg i www.midttrafik.dk

Sejlplan ”Branden - Fur” - søg i www.faerge.dk

Kontaktoplysninger

Geologerne på ”Fur Fossiler 55.000.000 år” kontaktes på mail:

Bo Pagh Schultz - bosc@museumsalling.dk

René Sylvestersen - rlsy@museumsalling.dk

Bonusinfo

Medbring:

Tegnekarton i A4, mad og drikke, tøj efter vejret, gode gåsko, fotografiapparater/iPads

Ekskursionskanon

Forløbet understøtter Ekskursionskanon for Skive Kommunes skoler