Find fossiler fra Furs fjerne fortid

På Fur ligger der en skat af fossiler gemt i øens moler, som blev dannet for 55.000.000 år siden. I samarbejde med en geolog fra Fur Fossiler, kan man være med til at undersøge moleret for aftryk af døde planter, insekter, fugle, fisk og skildpadder - et aftryk af livet i en anden tid med andre betingelser for liv.

Til læreren

Video om Furs fossiler

Find fossiler fra Furs fjerne fortid

Moler er en jordart, som er en blanding af døde kiselalger, vulkansk aske og ler. Moleret blev dannet for 55 mio. år siden ved gentagne vulkanudbrud og efterfølgende massedød af dyr og planter i det tropiske hav, som dengang dækkede området.

Moleret er lagdelt, hvilket tydeligt ses, når man kigger på den store skrænt i Molerbruddet. I skrænten ses der 179 forskellige lag af aske, som alle er navngivet med et nummer efter vulkanudbruddets alder. Geologen kan give jer en forståelse af, hvordan molerlagene er dannet vha. et forsøg, som demonstrerer et vulkanudbrud. Molerets lagdeling ses tydeligt på den nordlige del af Fur, fx i Knudeklinten, men geologen vil gå på fossiljagt med jer i Molerbruddet, hvor man stadig udgraver moler.

Arbejdet med at finde fossiler, som er forsteninger, består i at flække moleret med en kniv. Når I har fundet nogle fossiler, vil geologen hjælpe jer med at bestemme, hvilke dyr og planter I har fundet - dyr og planter, som levede for 55 mio. siden! - Moleret kan også bruges til at tegne med.

Fossiler er et aftryk af livet i en anden tid i et andet miljø, dengang Fur havde en anden geografisk placering på superkontinentet Pangæa. Moleret findes ikke ret mange steder i verden, men netop på Fur og Mors er havbunden presset op af isen i den sidste istid, hvilket har gjort moleret synligt, så også fossilerne fra den tid kan komme frem i dagens lys.

Forløbet giver således mulighed for at sammenholde livet for 55.000.000 år siden med livet både før og efter denne tidsperiode - livet som det har tilpasset sig de miljøforandringer, som bl.a. pladetektonikken har forårsaget gennem tiderne.

Forløbet giver også mulighed for selv at undersøge og bestemme fossilfund, at sammenholde viden og modeller om vulkanudbrud og jordfoldning med molerskrænternes udseende - herunder også tælle askelagene og aldersbestemme dem med geologens hjælp.

Læringsmål

Jeg kan anvende modeller i geografi til at forklare om molerets opståen, og hvorfor det er muligt at se det på Fur.
Jeg ved, hvad et vulkanudbrud er, og jeg forstår, hvorfor det er nødvendigt med vulkanudbrud på Jorden.
Jeg har kendskab til superkontinentet Pangæa og Furs placering i Pangæa og siden hen. Dermed ved jeg også noget om skiftende klima, pladetektonik og vulkaners placering i forhold til Fur.

Jeg kan sammenholde geologens modeller for vulkanudbrud og jordfoldning med molerskrænternes udseende med skiftevis lag af aske, ler og kiselalger. 

Jeg ved, hvordan isranden fra den sidste istid ser ud på Fur, og jeg kan forstå, hvordan isen, der kom fra nord, har presset moleret op af havet som en randmoræne. Jeg kan derfor godt forstå, hvorfor molerskrænterne forekommer på den nordlige del af Fur.
Jeg kan undersøge moler for fossiler og give et bud på, hvad det er, jeg ser
Jeg ved, hvad et fossil er, og hvordan fossiler i moler ser ud.
Jeg kan undersøge moler for fossiler ved at flække moleret med en kniv, åbne det og kigge efter fossiler.
Jeg kan sammen med geologen kende fossiler af planter, fisk og insekter ved at se på detaljer og helheder.
Jeg kan sammenligne fossilfund med andre fund, navngive dem og sammenholde dem med nutidens dyr og planter.
Jeg kan forklare om miljøets betydning for dyr og planters livsbetingelser

Jeg ved, at fossiler er et aftryk af livet i en anden tid i et andet miljø.

Jeg ved, at forskellige faktorer spiller ind på planter og dyrs livsbetingelser, fx klimaet, luften og næringsstoffer.
Jeg kan forklare om liv og evolution i lyset af miljøforandringer ud fra min viden om molerskrænternes opståen for 55 millioner år siden, men også ud fra måden hvorpå skrænterne blev synlige på Fur.

Jeg kan diskutere evolution gennem de sidste 55 millioner år blandt andet ud fra fossilfundene på museet. 

Forhåndsviden fra lærebøger

Materialeforslag fra lærebøger i biologi/geografi

 

  •   ”Geografi 7” (Geografforlaget): Island s. 60-65, Danmarks undergrund s. 66-67, Danmarks landskaber s. 68-73
  •   ”GEOS- Geografi - grundbog A” (Gyldendal): Den levende jord s. 24-45, Danmark på overfladen s. 46-67
  •   ”Geotoper 2 - elevbog” (Geografforlaget 2005): Naturens stærke kræfter s. 26-37, Danske naturlandskaber s. 52-61
  •   ”BIOS - Grundbog B” (Gyldendal 2006): Darwins rejse og opdagelser s. 150-163
  •   ”Ny biologi 4 - Arv og udvikling, Bioteknologi” Grundbog (Gyldendal): Hvordan opstod livet? s. 4-5, Livets udvikling s. 6-7
  •   ”Ny biologi 4 - Arv og udvikling, Bioteknologi” Lærerens bog (Gyldendal): s. 10-19
  •   ”Triple Biologi; Kul - det levendes grundelement” Elevbog (Alinea): Udviklingsoversigt s. 6-7

Ordforråd

Hvad mon ordene betyder?

kiselalger?

                                                                              aske?

                           en aflejring?

                                                          et sund?

         subtropisk?

 

Fagtekster om moler

Nordvest Europa for 55 millioner år siden

Foto fra Fur Fossiler 55 millioner år: SkiveDNA

Den lille mammut fortæller

I dette kapitel kan I læse relevante tekster fra ”Den lille mammut fortæller.”

I kan selv vælge tekster ud fra passende sværhedsgrad.

             - ”Fur Formationen - moler og vulkansk askelag” (fem sværhedsgrader)

             - ”Moleret - Den geologiske bog” (tre udgaver)

             - ”De små strømsild - Argentina”

             - ”Vulkaner” (to sværhedsgrader)

Moler og vulkanske askelag

Foto: René Sylvestersen, Fur Museum

En strømsild - en argentina

De små strømsild - Argentina

Vulkan i molergraven

Foto: SkiveDNA

Link til VØL-modellen - at notere nyt stof

Den sidste istid

Den lille mammut fortæller om den sidste istid

Fra filmen Den lille mammut fortæller - Fur Museum

Tekster om den sidste istid i to udgaver

Fotos af fossilfund

Fotograf: René Sylvestersen, Fur Museum

En myg

En fisk

En krabbe

En reje

En musling

Et fuglehoved

En ørentvist

En plante

En fisk

En hveps

En skildpadde

Et askeblad

Hvad ved vi nu?

Link til quiz om moler fra avisen "Jord i hovedet"

Ekskursion til Fur

Ved færgelejet

Foto: SkiveDNA

Om dagens forløb

I skal medbringe mad og drikke, tøj efter vejret - og gode gåsko, da I skal gå 8 km.

Husk iPads eller kameraer, så I kan tage billeder og optage film til senere brug.

Husk også tegnekarton i A4.

Først skal I tage bussen til Branden, hvorfra I skal tage færgen til Fur.

Når I kommer til Fur, kan I gå til fods til Molerbruddet, så I oplever både det flade og det bakkede landskab. (Fur Taxa kan være en mulighed i nødstilfælde - bussen fortsætter kun til Nederby enkelte gange i løbet af dagen).

Gå op på Bette Jens’ Hyw, som ligger 74 m over havet, og nyd den flotte udsigt over Salling, Mors, Thy, Himmerland og Livø. Her møder I geologen, som kan fortælle jer om israndslinjen, som I står på, og om det flade landskab neden for jer. I kan også se de mange høje fra bronzealderen, som ligger spredt omkring Bette Jens’ Hyw. - Kan I se nogen kirker, byer, færger eller broer heroppe fra?

Herefter tager geologen jer med ned i Molerbruddet. Han fortæller om molerets opståen, viser jer et lille vulkanudbrud og demonstrerer, hvordan I flækker moleret. Når I finder nogle fossilaftryk, kan han fortælle jer, hvad I har fundet. I kan også benytte jeres medbragte print af ”Moler - Den geologiske bog.” Husk at tage billeder eller film!

Se også Bispehuen, som er en aflejring, der har fået lov at blive stående i molergraven pga. de smukke foldninger. Her ses lagene af aske og ler meget tydeligt, og man kan forestille sig, hvordan moleret er presset op af havbunden som i en roulade, hvor lagene er presset opad og har foldet sig over hinanden.

I kan også bruge moleret til at tegne med på det medbragte tegnekarton. Moleret findes i mange farver. Gør evt. farverne våde, så får de noget mere kraft. Brug også andre farver fra naturen - find blomster og planter og farv med dem.

Efter fossiljagten går I tilbage til Nederby - ned ad isranden - og besøger museet ”Fur Fossiler 55.000.000 år,” hvor I kan se mange af de fossilfund, som er gjort på Fur. Geologen giver jer efter aftale en rundvisning på museet. I kan tage billeder eller optage film på jeres iPad. Her kan I også spise jeres madpakker, og I kan koble jer op på kommunens netværk.

Bag museet ligger en stenpark, som kaldes Geopark Danmark. På en tur gennem parken kan I komme på en rejse 1.400.000.000 år tilbage i tiden og blive klogere på Danmarks geologiske historie. På vejen kommer I forbi istidens mammutter og urokser og en 3,5 meter høj tyrannosaurus rex fra tidligere tider.

Efter rundvisningen går I tilbage til færgen, som sejler hvert kvarter - se sejlplanen. Beregn 20-25 min. til denne gåtur.

Sct. Mortens kirke

Foto: SkiveDNA

Ved fjorden

Foto: SkiveDNA

Gåturen til molergraven

Foto:SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod syd

Foto: SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod vest

Foto: SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod nord

Foto: SkiveDNA

Udsigt fra Bette Jens' Hyw mod øst

Foto: SkiveDNA

Mødet med en geolog

Foto: SkiveDNA

På vej i molergraven

Foto: SkiveDNA

Geologens vulkan i molergraven

Foto: SkiveDNA

Fossiljagt i molergraven

Foto: SkiveDNA

Moleret undersøges

Moleret flækkes

Foto: SkiveDNA

Et fossilfund

Foto: SkiveDNA

Flere undersøgelser på museet

Foto: SkiveDNA

Et løvblad fra udstillingen

Foto: SkiveDNA

Fortidsdyr på museet

Foto. SkiveDNA

To dinosaurer bag museet...

Foto: SkiveDNA

Efterbehandling

Når I kommer hjem på skolen...

Hjemme på skolen kan I fiksere billederne, der er tegnet med molerfarve, med Fixativ, så farverne bedre kan holde.

I kan også lave en præsentation eller et interview - evt. en tekst - med titlen ”Moleret og fossilerne fortæller om de sidste 55 mio. år.”

Idéen med dette er at få jer til at reflektere over livsbetingelserne for 55. mio. år siden ved at I sætter jer selv i molerets eller fossilernes sted. I skal således forestille jer, hvordan det var at leve i den tidsperiode (stikord: Fur og Pangæa, tropisk klima, gentagne vulkanudbrud).

Idéen er også at få jer til at reflektere over, hvad der siden hen er hændt af geologiske omvæltninger og betydningen heraf for planter og dyrs livsbetingelser. (Stikord: Vulkaner, pladetektonik, istider, israndslinje). Sammenhold de geologiske omvæltninger med de skiftende livsbetingelser og evolution. Kort sagt: Hvad har moleret og fossilerne oplevet i de sidste 55 millioner år?

Opgaveforlæg på tre niveauer er vedhæftet i Materialer til efterbehandling - herunder:

"Moleret og fossilerne fortæller om de sidste 55 mio. år," samt diverse arbejdspapirer (interviewskemaer og tankekort.

Brug også fotos eller film fra Fur i arbejdet og fremlæg for klassen.

Hvad der siden hen skete...

Fossilerne og moleret fortæller om tiden til i dag

Du kan vælge mellem tre forskellige opgaver - alle med titlen:

“Fossilerne og moleret fortæller om de sidste 55 mio. år”

 

Opgave 1: Lav en præsentation

Individuelt arbejde/pararbejde

Lav en præsentation, hvor fossilerne og moleret fortæller om tiden for 55 mio. år siden og frem til nutiden. Fortæl ud fra følgende stikord: Kiselalger, vulkaner, Pangæa, klima, pladetektonik, den sidste istid, landskaber og evolution. Brug fotos.

Den færdige præsentation fremlægges for klassen.

Opgave 2: Lav et interview

Pararbejde ud fra spørgsmål og interview

Vælg enten opgave a eller b.

a) Lav et interviewet med et fossil - benyt interviewskema 2a herunder (Word).

b) Lav et interview med moleret - benyt interviewskema 2b herunder (Word).

Interviewene optages med "Stemmeoptager" på computeren og afspilles på klassen.

Stikord til interviewet: Kiselalger, vulkaner, Pangæa, klima, pladetektonik, den sidste istid, landskaber og evolution.

Suppler evt. interviewet med passende fotos.

Opgave 3: Skriv ud fra et tankekort

Pararbejde ud fra tankekort

1)    Vælg et tankekort: Enten 3a ”Fossilerne fortæller” eller 3b ”Moleret fortæller” - se herunder.

2)    Udvælg fem fotos som inspiration. (Dine fotos medtages i den færdige tekst).

3)    Skriv et stikord i hver boble, som passer til emnet og dine fotos (fx kiselalger, askelag, fossiler, vulkaner, Pangæa, klima, 

       israndslinje, landskaber, evolution).

4)    Lav mindst tre spørgsmål til hvert stikord - gerne på computer.

5)    Svar på spørgsmålene.

6)    Sammenskriv svarene på spørgsmålene i en god rækkefølge ud fra stikordene. - Bruger du computer, så er det kun "kopier 

       - sæt ind.”

7)    Nu har du produceret en sammenhængende tekst.

8)    Sæt fotos ind i teksten.

9)    Få teksten læst op med CD-ORD og ret den til.

10)       Print teksten i farver og fremlæg for klassen.

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde Geologerne på ”Fur Fossiler 55.000.000 år” og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 6/2 2018.  

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Biologi og Geografi

Målgrupper: 7. klasse

Lektioner:

Fag: Biologi og geografi

Målgruppe: 7. kl.

Varighed: Ca. 20 timer

– heraf dagsudflugt til Fur fra kl. 8-16

Sæson: April - oktober

Pris: Færgen er gratis for børn 0-14 år; voksne 20 kr.

Geologen og museet er gratis

Transport: Søg i www.midttrafik.dk

Sejlplan ”Branden - Fur” - søg i www.faerge.dk

Kontaktoplysninger

Geologerne på ”Fur Fossiler 55.000.000 år” kontaktes på mail:

Bo Pagh Schultz: bosc@museumsalling.dk

René Sylvestersen: rlsy@museumsalling.dk

Bonusinfo

Medbring:

Tegnekarton i A4, mad og drikke, tøj efter vejret, gode gåsko, fotografiapparater/iPads

Ekskursionskanon

Forløbet understøtter Ekskursionskanon for Skive Kommunes skoler