Aktiv dødshjælp - en levende debat med kirken

Er det etisk i orden at yde aktiv dødshjælp til en ung kvinde, der er blevet lam fra halsen og ned og derfor ikke ønsker at leve mere? Efterhånden mener mange danskere, at aktiv dødshjælp bør være tilladt i Danmark, men hvad mener dine elever? Og hvad mener kirken?

Til læreren

Aktiv dødshjælp - et etisk dilemma

Foto: SkiveDNA

Kort om forløbet

Er det etisk forsvarligt at give aktiv dødshjælp til en uhelbredelig syg baby, som har stærke smerter, men som ikke selv kan sige til eller fra? Der gives ingen enkle svar, når eleverne skal igang med at diskutere et af samfundets etiske dilemmaer; aktiv dødshjælp.    


HJEMME

Død og pine - undervisningsmateriale fra Etisk råd
Etisk Råd har udgivet et temahæfte om aktiv dødshjælp. Hæftet kan downloades fra deres hjemmesideDød og Pine. Det giver et godt grundlag for en debat med sognepræsten.

Hæftet er bygget op med en indledning og en kort definition af ”etik”. Kapitel 1 handler om den unge franskmand Vincent Humbert, der efter en ulykke blev lam fra halsen og ønskede hjælp til at dø. Kapitel 2 følger hverdagen på en intensivafdeling, hvor patienterne ofte svæver mellem liv og død, og personalet skal tage stilling til om behandlingen skal fortsættes eller stoppes. I kapitel 3 stilles en række opgaver med udgangspunkt i tre cases, og i kapitel 4 defineres en række etiske begreber. På rådet hjemmeside kan du også finde andre materialer om emnet: Rapporter, debatindlæg og definitioner af begreber i debatten.

De fire etiske principper: nytte, pligt, sindelag og konsekvens
Præsenter eleverne for de fire etiske principper: nytteetik, konsekvensetik, pligtetik og sindelagsetik. Inddel dem i grupper og lad hver gruppe anskue aktiv dødshjælp ud fra et af de fire principper. De skal nu finde argumenter for og imod aktiv dødshjælp ud fra deres etiske ståsted.

UDE - besøg i kirken

Besøget i kirken kan med fordel lægges i midten eller slutningen af forløbet, så eleverne har arbejdet sig ind på temaet og har nået at formulere nogle spørgsmål til præsten. 

Stadigt flere danskere siger ja til aktiv dødshjælp, men sker der et skred, når vi begynder at tage livtag med livets ukrænkelighed, eller bør vi selv have retten til at kræve livet slut? Med eksempler fra lande som Holland og Schweiz, hvor assisteret selvmord er tilladt, går præsten ind i dialogen med eleverne om dette etiske dilemma.

OBS: Hav debatten på Hospice Limfjord
Det er også muligt at besøge Hospice Limfjord, hvor en af deres sygeplejersker også gerne vil indgå i debatten med dine elever sammen med præsten. Hvis det har interesse kan du kontakte en af sygeplejerskerne 
Iben Holøv Thomsen eller Susanne Mejdal på tlf. 96 14 87 00 eller mail info@hospicelimfjord.dk  

HJEMME

Tilbage i klassen, vil det være relevant at samle op på argumenterne fra dialogen med præsten.

Bidrog præsten med nye argumenter? Skilte argumenterne sig ud, fordi de har rod i et kristent fundament?

Hvilke indtryk gjorde dialogen på eleverne?

Læringsmål

Eleven har viden om etik og moralsk praksis i et mellemmenneskeligt perspektiv
Jeg har hørt om etik og moral

Jeg kender de etiske principper: nytteetik, pligtetik, sindelagsetik og konsekvensetik

Jeg ved, hvad der kendetegner et etisk dilemma

Jeg kan forholde mig til aktiv dødshjælp som et etisk dilemma

Jeg kan bruge relevante fagudtryk i en debat om aktiv dødshjælp

Jeg kan anskue et etisk dilemma som aktiv dødshjælp ud fra de fire etiske principper: nytte- pligt- sindelags- og konsekvensetik

Jeg kan argumentere for mine egne holdninger i forhold til aktiv dødshjælp

Eleven kan reflektere over betydningen af den religiøse dimension i grundlæggende tilværelsesspørgsmål
Jeg har hørt om aktiv dødshjælp

Jeg kan forholde mig til emnet aktiv dødshjælp ud fra forskellige cases.

Jeg kan anskue emnet fra flere synsvinkler: en patient, en læge, en pårørende

Jeg kan lære og bruge fagudtryk om emnet

Jeg kan formulere argumenter både for og imod aktiv dødshjælp

Jeg kan begynde at formulere min egen holdning til aktiv dødshjælp

Jeg kan lytte og spørge til præstens holdning til aktiv dødshjælp

Jeg kan debattere på en saglig måde, hvor jeg lytter til andres argumenter og fremfører mine egne.

Jeg kan reflektere over, hvordan religiøs overbevisning påvirker holdningen til aktiv dødshjælp.

Elevmaterialer

Kolofon

Forløbet er udarbejdet af SkiveDNA i samarbejde med Kirkerne i Skive og Resen og kan frit benyttes og tilpasses til undervisningsbrug inden for rammerne af institutionens copydanaftale og gældende dansk lov om ophavsret. Ved kopiering og evt. ændring af materialet påtager brugeren sig ansvaret for at ovenstående rammer for brugen stadig er overholdt. 

Forløbet er senest revideret 15/12 2017.  

 

Formål: I Skive Kommune vil vi bringe skole og omverden i spil med hinanden på en nem måde. Vi vil etablere en digital ressourcebank, hvor kontakt mellem skole og eksterne partnere sættes ind i rammer, der sikrer undervisningsrelevans, kvalitet i tilbuddene, mangfoldighed og tilgængelighed. Formålet er, at børns læring i det formelle læringsrum kobles sammen med oplevelser og udforskning i hverdagslivet. 

Information

Fag: Kristendomskundskab

Målgrupper: 7. klasse, 8. klasse og 9. klasse

Lektioner: 4

Sæson: Hele året - Ikke mandag

Pris: Gratis

Kontaktoplysninger

Kontaktperson
Mette Thybo Jensen
Tlf. 23 67 41 77
Mail: mette@skivesogn.dk

Skive Kirke
Reberbanen 19
7800 Skive

Resen Kirke
Kirkevej 25A
7800 Skive