DETTE TILBUD GÆLDER FOR SKOLERNE I SKIVE OG RESEN SOGN

Forberedelse
Er det etisk forsvarligt at give aktiv dødshjælp til en uhelbredelig syg baby, som har stærke smerter, men som ikke selv kan sige til eller fra? Der gives ingen enkle svar, når eleverne skal igang med at diskutere et af samfundets etiske dilemmaer; aktiv dødshjælp.    

Etisk Råd har udgivet et temahæfte om aktiv dødshjælp: Død og pine. Det kan downloades fra deres hjemmeside. Det giver et godt grundlag for en debat med sognepræsten.

Hæftet er bygget op med en indledning og en kort definition af ”etik”. Kapitel 1 handler om den unge franskmand Vincent Humbert, der efter en ulykke blev lam fra halsen og ønskede hjælp til at dø. Kapitel 2 følger hverdagen på en intensivafdeling, hvor patienterne ofte svæver mellem liv og død, og personalet skal tage stilling til om behandlingen skal fortsættes eller stoppes. I kapitel 3 stilles en række opgaver med udgangspunkt i tre cases, og i kapitel 4 defineres en række etiske begreber. Materialet kan downloades fra Etisk Råds hjemmeside.   

 

Etisk råds undervisningsmateriale

Kom omkring hele emnet

Død og pine

På rådets hjemmeside findes også andre materialer om emnet: Rapporter, debatindlæg og definitioner af centrale begreber i debatten.  

Ønsker du, at eleverne skal arbejde mere indgående med etik som begreb, anbefales nedenstående forløb på SkiveDNA:  

Undervisningsforløb om etik

Tag eleverne med rundt i det etiske landskab

Etik - kompasset rundt

Du kan vælge at præsentere eleverne for de fire etiske principper: nytteetik, konsekvensetik, pligtetik og sindelagsetik. Inddel dem i grupper og lad hver gruppe anskue aktiv dødshjælp ud fra et af de fire principper. De skal nu finde argumenter for og imod aktiv dødshjælp ud fra deres etiske ståsted.

Besøg i kirken
Besøget i kirken kan med fordel lægges i midten eller slutningen af forløbet, så eleverne har arbejdet sig ind på temaet og har nået at formulere nogle spørgsmål til præsten. 

Stadigt flere danskere siger ja til aktiv dødshjælp, men sker der et skred, når vi begynder at tage livtag med livets ukrænkelighed, eller bør vi selv have retten til at kræve livet slut? Med eksempler fra lande som Holland og Schweiz, hvor aktiv dødshjælp er tilladt, går præsten ind i dialogen med eleverne om dette etiske dilemma.   

 

Efterbehandling på skolen
Tilbage i klassen, vil det være relevant at samle op på argumenterne fra dialogen med præsten. Bidrog hun med nye argumenter? Skilte argumenterne sig ud, fordi de har rod i et kristent fundament? Hvilke indtryk gjorde dialogen på eleverne?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016