Af danske pattedyr kan f.eks. nævnes forskellige arter af flagermus, kronhjort, ulv, husmus, pindsvin, spættet sæl og marsvin. Hvert af disse pattedyr har en plads i fødekæden, hvor nogle spiser planter, andre lever både af planter og kød (andre dyr), mens en helt tredje gruppe udelukkende er rovdyr.

Her sættes fokus på de danske pattedyr og deres plads i fødekæden (fødenettet). Vi kommer desuden ind på invasive pattedyr i den danske natur (f.eks. mårhund og mink), og hvilken indflydelse disse har på den hjemhørende bestand af pattedyr og naturen generelt.

På naturcentret starter vi med at få styr på, hvad der kendetegner et pattedyr, og hvordan de adskiller sig fra andre dyr.

Vurderet ud fra tandsættet, knoglernes/kraniets opbygning og det generelle udseende skal eleverne kategorisere vores udstoppede (patte)dyr i forhold til, hvad de spiser. Udledt herfra, diskuterer vi begrebet fødekæde/fødenet. Begrebet invasive (pattedyrs)arter introduceres også, og vi diskuterer disse invasive arters indflydelse på fødekæden og naturen generelt. 

Efterfølgende drager vi ud i felten og leder efter spor fra pattedyr i området, og hvis der er tid, gennemfører vi en fødekæde-leg, hvor alle elever deltager.

 

 

 

Publiceret 29-09-2016