Baggrund

Baggrund

Skolevæsnet i Skive Kommune er kendetegnet ved at være udviklingsorienteret. Vi har gennem årene været optaget af innovation og involvering i samfundslivet uden for skolen som temaer, der ruster eleverne til fremtidens krav og den øgede globalisering. Vi har lagt vægt på, at eleverne indgår i lokalt forankrede, meningsfulde læringsfællesskaber, som det har udfoldet sig gennem arbejdet med en lokal læseplan for børnekultur, ekskursionskanon over lokale, værdifulde besøgsmål, ”Fede ture” i naturen og diverse samarbejdsrelationer med eksterne partnere.

I sensommeren 2013 blev RENT LIV for børn og unge introduceret i Skive Kommunes dagtilbud og skoler. RENT LIV, som oprindeligt er Skive Kommunes brandingstrategi, har fire karakteristiske og værdibærende temaer: ENERGIEN, FJORDEN, MADEN og LIVET. Målet var og er, at egnens børn og unge gennem oplevelser og udforskning af egnens ressourcer får et øget kendskab til de mange kvaliteter og værdier, der præger Skiveegnen som manifesteret i RENT LIV. Arbejdet skete i et samspil med andre børn, unge og voksne i og uden for skolen. Museer, musikskole, kunstnere, folkebibliotek, læreruddannelse og fagfolk fra forskellige områder blev inddraget i forløbene. Der blev således lagt spor ud for den åbne skole som beskrevet i folkeskolereformen.

Som optakt til arbejdet med RENT LIV i skolerne var alt pædagogisk personale i skolerne – i alt 480 personer – samlet til fire pædagogiske dage, hvor der i fællesskab blev planlagt RENT LIV-forløb med fokus på at give forståelse for og vinkler på innovation samt at skabe viden om, hvordan partnerskaber mellem kultur, natur, erhverv og folkeskolen i Skive Kommune kan sættes i værk. Dette uddannelsesforløb var tilrettelagt i samarbejde med VIA University College.

De enkelte skoler tilrettelagde lokale forløb i samarbejde med eksterne ressourcepersoner, ligesom der blev tilbudt at deltage i centralt arrangerede forløb som fx udforskning af miljø, plante- og dyreliv over og under overfladen af Limfjorden med MiniGalathea, Det omrejsende madcirkus, hvor børn inspireres til RENT LIV maden med udgangspunkt i de egnens gode fødevarer og NATUR KUNST.

Alle tilbud foregik i eksterne læringsmiljøer og inddrog særlige ressourcepersoner som fx naturvejledere, kokke, kunstnere, biologer. Evalueringer viste, at der var stor interesse for at videreføre projektet, og der blev blandt andet peget på nødvendigheden af at etablere en ressourcebank, hvor de enkelte lærere på en let måde kunne finde beskrivelser af læringsforløb samt skabe kontakt til ressourcepersoner, der kunne inddrages i meningsfulde sammenhænge.

Også inden for dagtilbudsområdet har pædagogerne gjort sig mange positive erfaringer med at åbne dørene for eksterne partnere og lade børnene møde engagerede voksne på virksomheder, museer og i naturen. I august 2015 var dagtilbudsområdet derfor klar til at indgå i SkiveDNA for at skabe og forankre læringsforløb inden for de forskellige lærerplanstemaer og med besøg hos partnerne rundt over Skive Kommune.