Det innovative forløb

Alle materialer er fra: http://ntsnet.dk/inno-elev

Se først ”Inno-Oversigten" og evt. ”Drejebog", hvis der er yderligere interesse for en uddybning af fremgangsmåden i innovationsarbejdet.

Skriv logbog hver dag - evt. efter hver aktivitet i det innovative forløb (fx efter gruppemøde, gruppearbejde, statusmøde m.m.)

Dag 1 - Skab så mange idéer som muligt (tidsforbrug: 5 timer)

Det kreative rum

Strukturmøde

 • Læreren laver et oplæg vedrørende arbejdsgangen i det kreative rum jf. dagens program.

 • Inno-Oversigten hænges op på en tavle, så I hele tiden kan følge, hvor I er i processen. Brug en nål, som fortløbende flyttes, som arbejdet skrider frem. Brug ”gruppe-nåle” fra første gruppemøde dag 2 og fremefter.

 • Herefter farver I som start på forløbet ”Elevernes læringsmål” for innovation ud fra, hvad I kan og ved på nuværende tidspunkt, og I opstiller egne mål for forløbet ved at markere målene med lodrette streger.

Øvelser: Energizere (fælles) - hver øvelse laves kun én gang!

Udfordringer: Oplæg til idégenerering (fælles)

 • Først nu præsenteres I for opgaven/udfordringen!

 • Omvendt brainstorming med dårlige idéer: Find på de værste og mest håbløse forslag til jeres idéer! Skriv alle idéerne på Post-it sedler. Præsenter nu idéerne for hinanden ved at fortælle, hvordan det ikke skal være.

 • Formål med øvelsen: Ved omvendt brainstorming kommer der ofte rigtig mange idéer, da det er let at komme i tanke om alt det negative og det, der ikke kan lade sig gøre. Idéerne kan bagefter vendes til deres positive modsætning.

Idéstafet: Idégenerering (individuelt)

Statusmøde: Udvælg idéer (i grupper og fælles på klassen)

I arbejder nu i tremandsgrupper.

 • I hver gruppe tegner I tre realistiske skitser på A-3 papir og præsenterer dem for de andre i klassen vha. ”Elevatortalen.” Når I holder elevatortalen, har l max. 1 minut til at uddybe jeres idé for resten af gruppen. Elevatortalen er en salgstale, hvor opgaven er at virke så overbevisende som muligt, så alle de gode argumenter afleveres effektivt på kort tid.

 • Formål med elevatortalen: Lære at lægge vægt på det absolut vigtigste og træne i at fremlægge en idé kort og klart mundtligt.

 • Når I alle har præsenteret en skitse for klassen vha. elevatortalen, beslutter I jer for i gruppen, hvilken idé I vil arbejde videre med.

 • Opsamling på de elevlæringsmål, som har været i spil dag 1 - eleverne farver målene

 • Skriv om dag 1 i jeres logbøger. Alle skriver i hver sin logbog: Hvad har du lavet? Hvad tænker du om dine og de andres idéer? Hvad tænker du om at arbejde i det kreative rum?

Hjemmearbejde: Findes det?

 • Brug kopiarket ”Findes det?” i materialet ”Hjemmearbejde - ntsnet.dk. Ved at svare på spørgsmålene får I belyst jeres idé - måske kan den forbedres?

   

Dag 2 - Bearbejdning og analyse af den valgte idé (tidsforbrug: 5 timer)

Det innovative rum

Strukturmøde

 • Læreren laver et oplæg vedrørende arbejdsgangen i det innovative rum jf. dagens program.

 • Nu gælder det om at finde ud af, hvad der kan lade sig gøre. Idéerne skal italesættes, systematiseres, analyseres og prioriteres, så I kan finde frem til netop den idé i gruppen, som I vil arbejde videre med.

Gruppemøde: Idéerne forfines

 • Hver gruppe får en nål, som de placerer og flytter på i Inno-Oversigten, så de hele tiden kan følge, hvor langt de er i arbejdsgangen.

 • Nu skal I hver især komme med idéer til at ”anvende/indtænke/forfine” m.m.. Skriv og tegn på Post-it sedler.

 • Herefter skal I fremlægge jeres bedste idé for hinanden i gruppen og bruge værktøjerne Silent feedback og 3 for, 3 imod som beskrevet herunder.

 • Silent feedback: På 3 min. fremlægger I jeres idé for de andre i gruppen. Jer, der lytter, giver skriftlig tilbagemelding på det, I har hørt - forbedringer, nye idéer, gode ting m.m.

 • 3 styrker - 3 svagheder: Nu skal I afdække muligheder og begrænsninger ved jeres idé. En skitse lægges på bordet. Kopiarket ”3 styrker - 3 svagheder - ntsnet.dk” printes som for- og bagside på et A3-ark. Start med opgaven ”Hvad ved vi? / Hvad ved vi ikke?” Når I har svaret på det, folder I papiret en tredjedel fra oven og frem. Nu kan I besvare opgaven ”3 styrker / 3 svagheder.” I noterer hver især tre forhold, der taler for idéen og tre forhold, der taler imod idéen. I fremfører hver især, det I har skrevet ned - også for at høre jeres argumenter. Lav herefter en netværksafklaring: Noter på kopiarket, hvilke personer, der kan hjælpe jer, og hvad de kan hjælpe med.

Gruppearbejde: Opsamling på respons fra gruppemødet

 • Der arbejdes individuelt med at ændre og tilrette skitsen/idéen ud fra den respons, der blev givet under gruppemødet.

Gruppemøde: Forberedelse af statusmøde. Afklaring af skitsernes værdi i relation til den stillede opgave:

 • Hvor ligger jeres idéskitser i værdikompasset? Brug ”Værdikompasset” i materialer. Forsøg sammen at placere jeres skitser med et kryds i koordinatsystemet.

 • Snak om hver enkelt idé. Hvilken slags værdi skaber idéen? Hvem er værdien til glæde for? Hvor længe er den en værdi? Lever idéen op til at være et svar på udfordringen? Magter I at skabe idéen?

 • Ud fra ovenstående aktiviteter i det innovative rum vælger I den af jeres skitser, som I vil arbejde videre med i det entreprenante rum. Forbered en kort præsentation af jeres valgte idé ud fra de stikord, I har noteret om idéens værdi.

Statusmøde: Endeligt valg af idé præsenteres for klassen

 • I laver en kort præsentation for klassen af den valgte idé. Klassen giver feedback til jer på post-it sedler, som I skal bruge dag 3.

 • Opsamling på de elevlæringsmål, som har været i spil dag 2 - eleverne farver målene

 • Skriv om dag 2 i jeres logbøger. Alle skriver i hver sin logbog: Hvad har du lavet? Hvad tænker du om dine og de andres idéer? Hvad tænker du om at arbejde i det innovative rum?

Hjemmearbejde

 • Læreren præsenterer hjemmearbejdet ”Afklaring af netværk” i ”Hjemmearbejde - ntsnet.dk.” Find ud af, hvem der kan hjælpe jer med at skabe jeres idé. Så er I godt forberedt til det kommende arbejde! Spørg derhjemme.

Dag 3 - Den valgte idé omsættes til konkret praksis (tidsforbrug: 5 timer)

Strukturmøde

Gruppemøde - forbedring af jeres idé og klargøring til det entreprenante arbejde

 • I bearbejder feedback fra statusmødet dag 2 ud fra Post-it sedlerne fra klassen.

 • Ny viden skrives på Post-its og tilføjes til skitsen med den oprindelige idé.

 • I fremlægger nu på skift jeres hjemmearbejde for hinanden i gruppen. De nye netværkspersoner, der kan hjælpe jer, skriver I alle på jeres på kopiark. 

Det entrepenante rum

Gruppearbejde - Aftaler

 • Læreren udleverer ”Entrepenante overvejelser.”

 • I gruppen arbejder I med at får aftalerne på plads på kopiarket med entrepenante overvejelser.

 • Herefter arbejder I i gruppen på baggrund af de aftaler, som I er blevet enige om.

Gruppemøde: Forberedelse til statusmøde

 • Find et navn til jeres idé og lav et slogan. Læreren udleverer kopiarket ”Slogan.”

Statusmøde: Fælles på klassen

 • Præsentation af navne og slogans

 • Klassen giver mundtlig feedback til hver gruppe - én elev i hver gruppe laver notater

 • Opsamling på de elevlæringsmål, som har været i spil dag 3 - eleverne farver målene

 • Skriv om dag 3 i jeres logbøger. Alle skriver i hver sin logbog: Hvad har du lavet? Hvad tænker du om gruppens arbejde? Hvad tænker du om at arbejde i det entrepenante rum?

Hjemmearbejde

 • Læreren præsenterer hjemmeopgaven ”Husk det” fra Hjemmeopgaver - ntsnet.dk.

  Hjemmearbejdet handler om, at alle får skaffet de materialer, der skal bruges til at skabe idéen dag 4.

 

Dag 4 - Den valgte idé omsættes til konkret praksis (tidsforbrug: 5 timer)

Strukturmøde

 • Læreren præsenterer strukturen for dagen.

Gruppemøde

 • Bearbejdning af mundtlig feedback fra statusmøde dag 2 om navn og slogan.

 • Arbejdsplaner justeres. Hvem gør hvad? 

Gruppearbejde

 • Nu skal produktionen af idéen føres ud i livet! Brug jeres netværk. Værsgo at gå i gang!

 • Idéen færdiggøres.

Forberedelse af præsentationen

Præsentation af idéer

Afrunding af det innovative projekt

 • Skriv om dag 4 i jeres logbøger. Alle skriver i hver sin logbog: Hvordan synes du, det gik med at producere dit produktet? Hvordan synes du, det gik med at præsentere dit produkt? Hvad tænker du om at arbejde innovativt?

 • Opfølgning på Elevernes læringsmål i innovation: I udfylder, hvad I nu ved og kan.

 • I sammenligner med egne opstillede mål for forløbet.

 

 

 

 

 

 

Publiceret 19-09-2016